พลโท จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์
จก.พธ.ทบ. / ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.
 
 
พันเอก ยุทธนา ธรรมธร
รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.
  พันเอก อภินันท์ ทิพย์เทพ
ผอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.