ทำเนียบผู้ที่ผ่านการประเมินวิทยะฐานะ 


โรงเรียนทหารพลาธิการ  กรมพลาธิการทหารบก

 

 พ.อ.หญิง เปาวลี  วิมูลชาติ

อจ.หน.รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการ

พ.อ.หญิง วรวรรณ ประเสริฐพงศ์ธร

อจ.หน.รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการ

พ.ท.หญิง สุพัชราภรณ์  ฉายครื้น

อจ.รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการ

 

พ.ท.หญิง ปาจรีย์  ศรีสารัตน์

อจ.รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการ 

 

พ.ท.หญิง ณธรา มณีนันทิยา

อจ.รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการ 

 

ร.อ.วีรโชติ  ดิษทอง

ครู รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการ 

 จ.ส.อ.หญิง กรุณา  เติบโต

ครูผู้ช่วย รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการต้น