หลักสูตร นายทหารส่งกำลังน้ำมัน ( ผ่านสื่อฯ) รุ่นที่ 1 

ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่ 25 เม.ย. 65 - 17 มิ.ย. 65

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

1. เป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท. ( ไม่จำกัดเหล่า )

2. เป็นผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือมีแผนบรรจุตำแหน่งเป็นนายทหารส่งกำลังน้ำมัน

----------------------------------

หลักสูตร นายทหารจัดหา  รุ่นที่ 8 

ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่ 4 ก.ค. 65 - 26 ส.ค. 65

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

1. เป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท. ( ไม่จำกัดเหล่า )

2. เป็นผู้ปฏิบัติ หรือ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในสายงานจัดหาของหน่วย

3. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างแท้จริง

 

Download แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการศึกษา

และส่งให้ กยข.พธ.ทบ. ภายในวันที่ 31 ม.ค. 65

 

สารสนเทศ ด้านการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สายพลาธิการ

ระเบียบกรมพลาธิการทหารบก ว่าด้วยการวัดระดับหาปริมาณน้ำมัน

ในถังขนาดใหญ่และการตักตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพ พ.ศ.2551

ทำเนียบผู้ที่ผ่านการประเมินวิทยะฐานะ 


โรงเรียนทหารพลาธิการ  กรมพลาธิการทหารบก

 

 พ.อ.หญิง เปาวลี  วิมูลชาติ

อจ.หน.รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการ

พ.อ.หญิง วรวรรณ ประเสริฐพงศ์ธร

อจ.หน.รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการ

พ.ท.หญิง สุพัชราภรณ์  ฉายครื้น

อจ.รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการ

 

พ.ท.หญิง ปาจรีย์  ศรีสารัตน์

อจ.รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการ 

 

พ.ท.หญิง ณธรา มณีนันทิยา

อจ.รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการ 

 

ร.อ.วีรโชติ  ดิษทอง

ครู รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการ 

 จ.ส.อ.หญิง กรุณา  เติบโต

ครูผู้ช่วย รร.พธ.พธ.ทบ.

ครูชำนาญการต้น

 
       

 

 

 

   
  พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ
จก.พธ.ทบ. / ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.
 
 
พันเอก สาธิต อู่วิจิตร
รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.
  พันเอก ธวัช ชาลีรัตน์
ผอ.กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.