หลักสูตร นายทหารส่งกำลังน้ำมัน ( ผ่านสื่อฯ) รุ่นที่ 1 

ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่ 25 เม.ย. 65 - 17 มิ.ย. 65

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

1. เป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท. ( ไม่จำกัดเหล่า )

2. เป็นผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือมีแผนบรรจุตำแหน่งเป็นนายทหารส่งกำลังน้ำมัน

----------------------------------

หลักสูตร นายทหารจัดหา  รุ่นที่ 8 

ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่ 4 ก.ค. 65 - 26 ส.ค. 65

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

1. เป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. - พ.ท. ( ไม่จำกัดเหล่า )

2. เป็นผู้ปฏิบัติ หรือ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในสายงานจัดหาของหน่วย

3. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างแท้จริง

 

Download แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการศึกษา

และส่งให้ กยข.พธ.ทบ. ภายในวันที่ 31 ม.ค. 65